Saturday, 12 February 2011

Koyal Bin Baagiyaa - Kekrase Kaha Mile Jala - Sharda Sinha
Koyal Bin Baagiyaa - Kekrase Kaha Mile Jala - Sharda Sinha


Koyal bin baagiyaa na sobhe raja..........4


Bhai bhatija bin, naiharo na sobhe..........3
Devar bin, ...........2
Angana na sobhe raja..........3
Devar bin, ...........2 angana na sobhe raja..........3


Sasu sasur bin, sasura na sobhe ..........3
Saiyaa re bin,.........2
Sejiyaa na sobhe raja
Saiyaa re bin,.........2 sejiyaa na sobhe raja


Lal sindur bin, magiyon na sobhe...........3
Balak bin,..........2
Godiya na sobhe raja
Balak bin,..........2 godiya na sobhe raja