Saturday, 16 March 2013

Hara Hara Nebua Kasam se Gol Gol (Bhojpuri Faizabadi) – Tara bano

Hara Hara Nebua Kasam se Gol Gol (Bhojpuri Faizabadi) – Tara bano

Hara Hara Nebua………2 Kasam se Gol Gol …..ho
Hara Hara Nebua Kasam se Gol Gol
Tani toi ke dekha raja, tohaar manwa jai dol……..2

Nebua dabaiya ta bada maza aaayi….2
Nebua dabaiya…………..ho ho h o….
Tani toi ke dekha raja, tohaar manwa jai dol……..2

Galwa dabaiya ta bada maja aayi………………..2
Galwa dabaiya…………..ho ho h o….
Tani dabai ke dekha, tohaar manwa jai dol……..2

Jobana dabaiya ta bada maja aayi………………..2
Jobana dabaiya…………..ho ho h o….
Tani dabai ke dekha, tohaar manwa jai dol……..2

Janghiya dabaiya ta bada maja aayi………………..2
Janghiya dabaiya…………..ho ho h o….
Tani dabai ke dekha, tohaar manwa jai dol……..2

Hara Hara Nebua………2 Kasam se Gol Gol …..ho
Hara Hara Nebua Kasam se Gol Gol
Tani toi ke dekha raja, tohaar manwa jai dol……..2