Wednesday, 6 November 2013

Hey Chhathi Maiya Sharda Sinha Bhojpuri Chhath Songs

http://www.youtube.com/v/x9_3sARy_Kw?version=3&autohide=1&showinfo=1&autohide=1&feature=share&autoplay=1&attribution_tag=NiDteU1Nibg6-M9tRaQDgg


Hey Chhathi Maiya - Sharda Sinha - Bhojpuri Chhath Songs


Patna ke ghat par humhu arajiya debai, he chhathi maiya
Hum na jaeeb dusar ghaat dekhab ye chhathi maiya – 2


Sup lel thad bad dom dominiya, dekhab hey chhathi maiya
Wahi supi arag devay, dekhab hey chhathi maiya – 2


Ful lele thad bad maliya maliniya , dekhab hey chhathi maiya
Wahi fule harwa gothay, dekhab hey chhathi maiya – 2


Kela seb nariyal kin gayini bajariya, dekhab hey chhathi maiya
Wattahi lagal badi der, dekhab hey chhathi maiya - 2


Bhul chuk humari maiya, rakhab na dhiyaniya, dekhab hey chhathi maiya
Humaro aragiya dehab maan , dekhab hey chhathi maiya -2 


Patna ke ghat par humhu arajiya debai, he chhathi maiya
Hum na jaeeb dusar ghaat dekhab ye chhathi maiya – 2