Tuesday, 4 March 2014

Gauri sang ke liye shaivshankar khelet faag

Gauri sang ke liye shaivshankar khelet faag
Fagua 2001 shatabdi holi geet 1997
Manoj tiwari mridul

Manoj  :           gauri sang ke liye shaivshankar khelet faag
Gauri sang ke liye shaivshankar khelet faag............chorus..........2.....

Manoj   :               shiv shankar khelat faag..........2
                                gauri sang ke liye shaivshankar khelet faag
Gauri sang ke liye shaivshankar khelet faag............chorus..........2.....

Manoj   :               kekar bheejela lali chunariya ..........2......chorus
                                Kekar bheejela seere paag
                                gauri sang ke liye shaivshankar khelet faag
Kekar bheejela seere paag
Gauri sang ke liye shaivshankar khelet faag............chorus..........2.....

Manoj   :               gauri sang ke liye shaivshankar khelet faag 
gauri sang ke liye shaivshankar khelet faag...........Chorus
shiv shankar khelat faag..........2
Gauri sang ke liye shaivshankar khelet faag............chorus..........2.....

Manoj  :           gauri ke bheejela lali chunariya............2.......chorus....2
                        Shiv ke bheejela seer paag
gauri sang ke liye shaivshankar khelet faag
Shiv ke bheejela seer paag
Gauri sang ke liye shaivshankar khelet faag............chorus..........2.....

Manoj   :               Kahawa jhuraeebo lali chunariya
                                Kahawa jhuraeebo seer paag
gauri sang ke liye shaivshankar khelet faag
Kahawa jhuraeebo seer paag
Gauri sang ke liye shaivshankar khelet faag............chorus..........2.....

Manoj   :               Kashi mein jhuraeebo lali chunariya
                                Jhaarkhand seer paag
gauri sang ke liye shaivshankar khelet faag
Jhaarkhand seer paag
Gauri sang ke liye shaivshankar khelet faag............chorus..........2.....