Friday, 26 November 2010

Piritiya kahe ne lagwele - Sharda Sinha

Piritiya kahe ne lagwele - Sharda Sinha
Piritiya -2- kahe ne lagwele, bekal jiya rahalo na jai
Piritiya kahe ne lagwele


Kotha udhaulu -2- kothariyaa uthaulu -2-
Khidikiya -2- khidikiya kahe na lagaulu, bekal jiya rahalo na jai
Piritiya kahe ne lagwele


Baag lagaulu -2- bagaicha lagaulu -2-
Navrangiyaa -2- kahe na lagaulu, bekal jiya rahalo na jai
Piritiya kahe ne lagwele


Sez lagaulu-2- sezariyaa l;agaulu -2-
Takiyawa -2- kahe na lagawelu, bekal jiya rahalo na jai
Piritiya kahe ne lagwele


Kajra lagaulu -2- senurama lagaulu -2-
Tikuliyaa -2- kahe na lagawelu, bekal jiya rahalo na jai
Piritiya kahe ne lagwele


Piritiya kahe ne lagwele -2-